Tillitsbasert ledelse som ledelsestrend

  13.09.16

  tillitsbasert ledelse som ledelsestrend.png

  Som masterstudenter i Human Resource Management ved Copenhagen Business School har vi det siste semesteret skrevet vår masteroppgave om praktisering av tillitsbasert ledelse. Oppgaven har basert seg på syv virksomheter som stod på Great Place to Work´s liste over Norges beste arbeidsplasser i 2015.

  Tillit har de siste årene vært et fenomen med økende interesse og relevans, innenfor både arbeidslivet og forskning. Det største fokuset har lenge vært på eksterne tillitsrelasjoner mellom ulike virksomheter, og ikke den interne tillitsrelasjonen mellom leder og medarbeider. I masteroppgaven vår var det nettopp interne tillitsrelasjoner i virksomheter vi ønsket å sette søkelyset på. Problemstillingen vi arbeidet ut ifra, var som følgende: Hvordan arbeider de beste virksomhetene med tillitsbasert ledelse, og hvordan kan denne ledelsestrenden føre til konkurransefortrinn?


  Frihet under ansvar

  Frihet under ansvar er et begrep som i stor grad beskriver virksomhetenes praksis. Gjennom desentralisering legges det i stor grad til rette for involvering av medarbeiderne, noe vi har pekt på som en mulig kilde til konkurransefortrinn så fremt det ikke resulterer i langsomme beslutningsprosesser. Samtlige av virksomhetene har fokus på å holde på sine ansatte, noe som både reduserer rekrutteringskostnader og ikke minst hindrer konkurrentene tilgang på kritiske ressurser. Dette fordi det tross alt er menneskene som er virksomhetenes største konkurransefortrinn. Utfordringen i denne forbindelse kan være stagnasjon og mangel på utvikling, fordi det er lite utskiftning av ansatte. Dette problemet har vi sett at de beste virksomhetene løser gjennom sterkt fokus på trening og utvikling. Vi så at de ansatte i alle virksomhetene vi baserte masteroppgaven vår på hadde tett kundekontakt. Vi mener dette er et element som gjør at de ansatte klarer å holde seg godt oppdatert på hva som skjer ute i markedet, og derfor ser vi den tette kundekontakten som en potensiell kilde til konkurransefortrinn.


  Kulturell match

  Vi har funnet at kulturell match ved ansettelse av nye medarbeidere er et sentralt element når tillitsbasert ledelse skal praktiseres. Selvfølgelig skal vedkommende ha de ferdighetene som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en god måte, men ansatte som passer inn i kulturen er like viktig. Ansatte som identifiserer seg med virksomheten og dens kultur vil i større grad handle til det beste for virksomheten og slik vise seg tilliten verdig.


  Relasjonelle bånd

  Samtlige av virksomhetene vi har snakket med uttrykker at de er opptatt av å bli kjent med sine ansatte på flere arenaer enn kun det faglige. Relasjoner står sterkt både internt i virksomhetene og ut mot kundene. Tydelighet og det å være ivaretagende ovenfor sine ansatte har pekt seg ut som kjennetegn på hvordan virksomhetene arbeider med tillit i lederskap. Et av våre mer uventede funn var at de store virksomhetene oppfører seg som små, og vi har sett at dette kan være hensiktsmessig når man praktiserer tillitsbasert ledelse, fordi man kommer tettere på sine medarbeidere.


  Tillitsbasert ledelse

  I vår masteroppgave har vi hatt som mål å kunne utdype og klargjøre fenomenet tillitsbasert ledelse, og vi har derfor utarbeidet vår egen definisjon:

  "Tillitsbasert ledelse handler om å bygge sterke tillitsrelasjoner og et godt fellesskap for å kunne motivere medarbeidere gjennom åpenhet og frihet, og slik mobilisere hver enkelt medarbeiders kompetanse for å skape en samlet økt verdi"

  I masteroppgaven har vi pekt på flere mulige konkurransefortrinn ved praktiseringen av tillitsbasert ledelse, og en oppsummering av disse kan i bunn og grunn sies å handle om virksomhetenes medarbeidere. Det hele handler om å vise tillit og slik få ut det beste av hver enkelt medarbeider. På denne måten mener vi det er menneskene som er det fremste konkurransefortrinnet når tillitsbasert ledelse praktiseres i de virksomhetene denne masteroppgaven baserer seg på. Dette styrker vår tro på̊ koblingen mellom hvordan mennesker blir behandlet og deres produktivitet, og at dette spiller en større rolle i dagens virksomheter. Det er dermed tenkelig at ledelsesutdanning i fremtiden i større grad vil dreie seg mer om tilrettelegging og coaching, enn direkte styring. Medarbeidere i dagens virksomheter krever mer meningsfullt innhold i jobben, der de ønsker å ha innvirkning på hvordan arbeidet utføres. Kravene til ledere er derfor inne i en endringsperiode. De fleste medarbeidere i dag er høyt utdannet og er vant til å tenke selv. Dette har gjort det nødvendig med en utvikling innenfor lederstiler, der mange nye teorier bygger på den menneskelige kapitalen i virksomheter. Løwendal og Nordhaug (2002) presiserer i denne sammenheng at kompetanse blir minst like viktig som produksjon og profitt. Det kan derfor tenkes at tillitsbasert ledelse er en ledelsestrend som vil passe godt inn i det norske næringslivet, da tillit står sterkt hos det norske folk.

  Vi vil rette en stor takk til Great Place to Work Norge som ga oss innblikk i sitt arbeid, og har vært positive til oss og vår oppgave gjennom hele prosessen. Samtidig vil vi takke de virksomhetene masteroppgaven vår er basert på, takk for at dere delte. Vi er ydmyke og imponert over klokskap i, og kritisk refleksjon over egen praksis. Takk for tilliten!.

  New Call-to-action

  Populære innlegg